Privacy statement

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk van Buikema & van der Hooft houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
• Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen
Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
Persoonsgegevens van (oud-)cliënten worden door de Buikema & van der Hooft verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden en uitvoering geven aan de behandelovereenkomst. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Buikema & van der Hooft de volgende persoonsgegevens van je vragen:
• Voor- en Achternaam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer en e-mailadres;
• Geslacht;
• BSN-nummer;
• Verzekeraar en polisnummer;
• Gegevens over jouw gezondheid.
Jouw persoonsgegevens worden door de Buikema & van der Hooft opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Naast de persoonsgegevens die wij gebruiken voor onze behandelovereenkomst, verwerken wij ook persoonsgegevens t.b.v. je website bezoek, en het invullen van een contactformulier, en/of gebruik maakt van de diensten van om je in te schrijven voor onze learnshops, workshops en / of trainingen, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding of aan de therapie gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de therapie-afspraken om, en alle informatie die je per mail deelt, slaan wij zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie die relevant is voor het behandelproces, worden schriftelijk vastgelegd in ons elektronisch patiëntendossier (EPD). Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over onze learnshops, workshops en trainingen.
Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).
Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de patiëntenadministratie en verslaglegging (EPD);
• Het verzorgen van de internetomgeving en (e-mail)communicatie;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie en opslag van bestanden;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de Beweegruimte verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden, communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen en uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buikema & van der Hooft de volgende persoonsgegevens van je vragen:
• Voor- en Achternaam;
• (Zakelelijke) Adresgegevens;
• (Zakelijk) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres;
Jouw persoonsgegevens worden door Buikema & van der Hooft opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Nieuwsbrief
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door de Buikema & van der Hooft verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. De grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Beweegruimte de volgende persoonsgegevens van je vragen:
• Voor- en Achternaam;
• E-mailadres.
Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.
Je gegevens zijn goed beveiligd
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Buikema & van der Hooft van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Buikema & van der Hooft bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt te realiserenen op grond van de wet vereist is.
Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Mocht je vragen hebben over onze Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met ons

Contactgegevens
Buikema & van der Hooft Fysiotherapie
Adres: Westeinde 98, 3146 BZ Maassluis
Telefoon: 010-59191611
Email: info@buikema-vanderhooft.nl